De winkelwagen is leeg

Algemene Voorwaarden van Sterk & Heere VOF

 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene Voorwaarden
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Sterk & Heere VOF en haar klanten, en op alle aanbiedingen die Sterk & Heere VOF doet.
  2. Producten / Diensten kunnen bij Sterk & Heere VOF afgenomen worden indien klant 16 jaar of ouder is

 2. Terminologie
  Als in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een bestelling is geplaatst bij Sterk & Heere VOF en/of aan wie een aanbieding is/wordt gedaan door Sterk & Heere VOF.

 3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten
  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

 4. Recht
  1. Op alle overeenkomsten tussen Sterk & Heere VOF en de klant en alle aanbiedingen van Sterk & Heere VOF aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij Sterk & Heere VOF ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

 5. Correspondentie
  1. Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
  2. De klant is verplicht om een emailadres aan Sterk & Heere VOF op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Sterk & Heere VOF worden doorgegeven op de manier die Sterk & Heere VOF voorschrijft.
  3. Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

 6. Eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berust bij Sterk & Heere VOF of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt het gebruiksrecht en de bevoegdheden die voortvloeien uit de overeenkomst.
  2. Materiaal dat door de klant is aangeleverd blijft eigendom van de klant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 7. Rechten van derden
  Klant garandeert Sterk & Heere VOF dat de opdracht die klant aan Sterk & Heere VOF verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot) de inhoud van de website.

 8. Facturen
  1. Door het plaatsen van een bestelling gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden.
  2. Klachten over facturen dienen binnen 14 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend.
  3. Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur.
  4. Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen.
  5. Facturen dienen betaald te worden ten laatste op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat vermeld. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Sterk & Heere VOF binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is.
  6. Indien klant in gebreke is, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De eveneens verschuldigde incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 200 euro (zegge tweehonderd euro).
  7. In geval Sterk & Heere VOF kosten moet maken om de vordering te kunnen innen en die kosten gaan het bedrag te boven dat in het voorgaande lid staat vermeld, dan is de klant het meerbedrag ook verschuldigd aan Sterk & Heere VOF
  8. Sterk & Heere VOF zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur.
  9. Sterk & Heere VOF zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden.
  10. Sterk & Heere VOF is te allen tijde gerechtigd de dienstverlening op te schorten of stop te zetten, of het onderhavige product onbruikbaar te maken, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de tweede betalingsherinnering. Eventuele hervatting van de dienstverlening zal pas plaatsvinden nadat het volledige openstaande bedrag is voldaan, inclusief extra kosten.

 9. Opschorting/stopzetting dienstverlening
  1. Sterk & Heere VOF behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niet-tijdige betaling en/of overtreding van de Algemene Voorwaarden.
  2. Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Sterk & Heere VOF
  3. Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze Algemene Voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats.
  4. Sterk & Heere VOF onderwerpt zich vrijwillig aan de Gedragscode Notice and Take Down die door overheid, bedrijfsleven en belangenverenigingen - onder leiding van het NICC (Nationale Infrastructuur ter bestrijding van Cybercrime) is samengesteld. De gedragscode wordt geacht deel uit te maken van deze voorwaarden.

 10. Machtiging/automatische incasso
  1. Klant kan bij Sterk & Heere VOF gebruikmaken van de mogelijkheid tot automatische incasso; dat wil zeggen dat de klant aan Sterk & Heere VOF een machtiging kan verstrekken tot het incasseren van een factuurbedrag.
  2. Sterk & Heere VOF stelt machtigingen in per besteld product, dus niet per klant. Het feit dat er een machtiging is ingesteld voor een product impliceert niet dat de machtiging ook voor een volgende bestelling geldt. Daarvoor moet dan bij de bestelling weer een nieuwe machtiging worden afgegeven. Klant is zelf verantwoordelijk voor het instellen/afgeven van machtigingen.
  3. Als een klant Sterk & Heere VOF gemachtigd heeft om per betaalperiode een bedrag af te schrijven van zijn rekening, en er vindt een opzegging plaats met recht op restitutie, dan zal het geïncasseerde bedrag 7 dagen na incasso worden teruggestort.
  4. De klant heeft altijd het recht om een machtiging in te trekken. Vanaf de eerstvolgende factuur na intrekking zullen de bedragen niet meer geïncasseerd worden.

 11. Recht om diensten te weigeren
  Sterk & Heere VOF heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren.

 12. Vrijwaring
  Door het plaatsen van een bestelling vrijwaart klant Sterk & Heere VOF van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het plaatsen van de bestelling en de activiteiten die daaruit voortvloeien.

 13. Prijsverhoging
  Indien Sterk & Heere VOF de prijs van een doorlopend product, zoals genoemd in lid 10g, verhoogt, krijgt de klant gedurende de periode waarvoor betaald is de tijd om een andere provider of een ander product te zoeken, met een minimum van 3 maanden. Tot die tijd betaalt hij de oude prijs.

 14. Wijziging Algemene Voorwaarden
  Sterk & Heere VOF is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Sterk & Heere VOF is daarvoor afdoende. Het is aan Sterk & Heere VOF om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

 15. Ontbindende voorwaarden
  1. Sterk & Heere VOF is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
  2. het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
  3. klant surseance van betaling aanvraagt;
  4. aan klant surseance van betaling verleend is;
  5. klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
  6. Sterk & Heere VOF gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
  7. klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

 16. Disclaimer
  Sterk & Heere VOF is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Sterk & Heere VOF geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Sterk & Heere VOF en haar personeel.

Op onze site mijneerbetoon.nl kunt u een profielpagina maken als mooie herinnering van uw dierbaren en deze eenvoudig, via social media of producten met een QR Code, delen met uw familie en vrienden. Wij bieden ook een persoonlijke digitale opzegdienst om een ongewenste digitale erfenis bij social media netwerken te verwijderen.

Volg ons via